Misja szkoły

Nasza szkoła to:

 • placówka, która:
  • jest silnie związana ze środowiskiem lokalnym, pielęgnuje tradycję, uczy szacunku dla historii i kultury oraz przywiązania do ojczyzny,
  • jest nowoczesna i w sposób świadomy wykorzystuje nowe techniki i technologie,
  • angażuje wszystkie podmioty do realizacji swoich zamierzeń,
  • daje poczucie bezpieczeństwa, autonomii i wspólnej troski o realizację zamierzonych celów,
  • jest miejscem, gdzie znaczna część nauki to nauka przez działanie.
 • uczeń, który:
  • potrafi samodzielnie zdobywać i wykorzystywać potrzebne mu informacje, posiada umiejętność korzystania z nowoczesnych źródeł technologii informacyjnej, posługuje się językiem obcym,
  • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i miasta oraz zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe,
  • jest rzetelnie przygotowany do kontynuowania nauki w kolejnych etapach a także wykazuje twórczą postawę w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.
 • nauczyciel, który:
  • jest doskonale wykształcony, wypracowuje nowe, skuteczne metody pracy a swojej pracy stosuje nauczanie interdyscyplinarne,
  • jest sprawiedliwy i konsekwentny, cieszy się autorytetem u dzieci i ich rodziców , posiada umiejętność współpracy i współdziałania,
  • motywuje swoich podopiecznych do nauki poprzez częstą gratyfikację ich osiągnięć,
 • rodzic, który:
  • współtworzy jakość szkoły i aktywnie uczestniczy w procesie budowania systemu wartości,
  • wspiera nauczycieli w pracy,
  • pomaga w rozwiązywaniu problemów szkolnych,

Prawdziwa i nowoczesna edukacja musi być działaniem zamierzonym i świadomym, realizowanym wspólnie z organem prowadzącym, środowiskiem lokalnym, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Poczucie „bycia razem” pozwala działać efektywniej, motywując do wspólnego pokonywania różnych trudności pojmowanych jako impuls i bodziec do poszukiwania nowych rozwiązań. Wszystkie dążenia w kierunku nowoczesnej edukacji powinny mieć silne korzenie w wartościach wynikających z tradycji, kultury i szeroko pojętej tolerancji. Ta świadomość pozwala nam śmiało planować i realizować nowe przedsięwzięcia, wyrażające się w następujących działaniach:

W obszarze organizacji i zarządzania szkołą

 • stworzenie optymalnej bazy lokalowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt, wykorzystującej nowe technologie,
 • właściwa organizacja pracy szkoły, inspirująca do twórczych działań,
 • pełniejsze wykorzystywanie wszystkich atutów szkoły,
 • zespołowe decyzje o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez doskonalenie wewnętrzne i zewnętrzne,
 • współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu pozyskiwanie środków niezbędnych do realizacji celów,
 • tworzenie wspólnoty podmiotów skupionych wokół szkoły, otwartych na jej potrzeby i otaczającą nas rzeczywistość.

W obszarze zarządzania jakością kształcenia

 • osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia poprzez podnoszenie jakości nauczania,
 • wykorzystywanie nowoczesnych technik i metod pracy,
 • motywacyjny system oceniania,
 • systematycznie dokonywane pomiary jakości pracy szkoły,
 • bogata oferta dodatkowych zajęć rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania,
 • system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.

W obszarze wychowania i opieki

 • wspieranie działań służących promocji ekologii i zdrowego stylu życia oraz rozwojowi bezpieczeństwa,
 • realizacja założeń programu wychowawczego,
 • aktywny udział w życiu środowiska lokalnego,
 • współpraca z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad,
 • rozwinięty i dostosowany do potrzeb system opieki i wsparcia dla uczniów rodziców,
 • zajęcia opiekuńcze dla dzieci poszerzone o pomoc dydaktyczną.
Skip to content