Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJE PRZED EGZAMINEM DLA ÓSMOKLASISTÓW

  1. Zdający do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie, w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) i dodatkowo w przypadku egzaminu z matematykilinijkę
  2. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 
  3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. 
  4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przed wejściem do sali uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.
  5. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Data Egzamin
23 maja 2023 r. godz. 9.00 Język polski
24 maja 2023 r. godz. 9.00 Matematyka
25 maja 2023 r. godz. 9.00 Język obcy nowożytny

KALENDARIUM PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY W 2023 r.

Data Czynność
30 września 2022 r. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
17 października 2022 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora zaświadczeń o stanie zdrowia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
24 listopada 2022 r. Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.
23 lutego 2023 r. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
15 marca 2023 r. W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej po 30 września 2022 r., rodzice lub słuchacz składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny.
15 maja 2023 r. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego.
Skip to content