egzamin

Egzamin 8 klasy

Ważne daty
do 2 października 2023 r. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, pisemną deklarację: wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty lub informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
do 16 października 2023 r Rodzice ucznia składają dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
do 14 lutego 2024 r. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły deklarację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
do 30 kwietnia 2024 r. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego.

Terminy egzaminów ósmoklasisty

 • język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 
 • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom i absolwentom: 3 lipca 2024 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
arkusz standardowy arkusz dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi arkusz dla cudzoziemców
język polski 120 min do 180 min
matematyka 120 min do 180 min
język obcy nowożytny 90 min do 135 min 90 min

Informacje dla zdających

 1. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
  • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
  • w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę
  • w przypadku egzaminu z matematyki – kalkulator prosty (wyłącznie w przypadku uczniów z opinią PPP o dyskalkulii, spełniających kryteria, o których mowa w komunikacie o dostosowaniach, którym zostało przyznane takie dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu).
 2. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

Aktualności