Dzisiaj: Czwartek, 22 października 2020
 Czytających: 39

2015.09 - RZĄDOWY PROGRAM POMOCY WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy informuje, że w ramach Rządowego Programu Pomocy WYPRAWKA SZKOLNA 2015 pomocą w formie dofinansowania do zakupu objęte są wyłącznie podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Pomocą mogą być objęci uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 realizują obowiązek szkolny w klasach trzecich (wniosek nr 1) w ramach kryterium dochodowego - 574 zł na osobę w rodzinie, a także w szczególnych wypadkach losowych poza kryterium dochodowym oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z wyjątkiem klas I, II i IV (wniosek nr 2) tj. słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyże.

 
 
Rodziców / opiekunów  prosi się o składanie załączonych wniosków do dnia 8.09.2015r. do  pedagoga szkolnego.
 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadany tytuł prawny do objęcia pomocą.

 

WNIOSKI DO POBRANIA

 

 

Aktuallizacja: 2015.09.03 - 11:40 / Autor: Webmaster
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka