Dzisiaj: Niedziela, 11 kwietnia 2021
 Czytających: 95

List do Prezydenta Miasta

Jednym z pierwszych naszych działań i przygotowań było wysłanie wniosku do Prezydenta Miasta p. Wojciecha Murdzka o nadanie Szkole Podstawowej nr 315 w Świdnicy imienia Jana Pawła II. 

 

Oto list.

 

 

 

Pan

Wojciech Murdzek

Prezydent Miasta Świdnicy


Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 3 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami) w imieniu organów statutowych tj. Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców a także po wyrażeniu zgody przez Świdnicką Kurię Biskupią

zwracam się z prośbą

o nadanie Szkole Podstawowej nr 315 w Świdnicy

imienia

Jana Pawła II.

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, rodzice oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy w wyniku głosowania przeprowadzonego w czerwcu 2012 r. wybrali postać bł. Jana Pawła II na patrona naszej szkoły.

Nasza prośba jest wyrazem woli wszystkich organów szkoły i wyrażona została w drodze szkolnego referendum. Decyzja o rozpoczęciu poszukiwania patronatu i działania, które doprowadziły do wyboru przez społeczność szkolną osoby Papieża – Polaka nie jest decyzją przypadkową. Chcemy, by Świdnica pozostająca pod patronatem Jana Pawła II mogła szczycić się również istnieniem placówki oświatowej noszącej Jego imię. W ten sposób pragniemy podkreślić spójność naszych działań z tymi, które podejmowane są na rzecz mieszkańców miasta. Trudno o lepszy patronat dla szkoły, której misją są dążenia w kierunku nowoczesnej edukacji posiadającej jednak silne korzenie w wartościach wynikających z tradycji, kultury i szeroko pojętej tolerancji. Wartością samą w sobie jest dla nas Człowiek – tak ważny w nauce Papieża – Polaka. Dla naszych uczniów jest On jednak przykładem wielkiego humanisty, pasjonata, mądrego i dobrego Człowieka o wielkim sercu.

 

Zdając sobie sprawę, przed jakiego rodzaju wyzwaniami i wyborami stają dzieci i młodzież w dzisiejszych czasach, dostrzegamy potrzebę oparcia się w naszej pracy na autorytetach nie tylko w dziedzinie wiedzy. Potrzeba ta doprowadziła do wyboru Patrona Szkoły, którego postać ma być dla nas wsparciem, wzorem i inspiracją w podejmowanych działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Człowiekiem o tak wyraźnych i przejrzystych cechach dla nas - młodszych i starszych, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników – jest Papież Jan Paweł II.

Zadanie postawione przez Jana Pawła II przed wychowawcami chcemy należycie spełnić a osiągnąć to możemy przez właściwe i mądre wychowanie młodych pokoleń. Jak pisał ks. Jan Twardowski, wychowanie to droga długa i „z wybojami” i aby w ogóle wychowywać, potrzebny jest AUTORYTET. Ktoś, kto w chwili naszej słabości powie: „Masz postąpić tak!”. 

Autorytet Jana Pawła II to niesamowite zjawisko, fenomen prawdziwego autorytetu, któremu ulegają nie tylko katolicy – co jest w pełni zrozumiałe – ale także wyznawcy innych religii, a nawet niewierzący ludzie dobrej woli.

Jako pedagodzy rozumiemy istnienie dwóch rodzajów autorytetu: autorytetu specjalisty i autorytet moralnego. Jak pisał Władysław Stróżewski - filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego: „autorytetem nie tylko nie może być ktoś, kto kłamie, ale nie może być nim nikt, kto prawdą nie żyje. Pod tym względem autorytet musi być jak opoka”. Jan Paweł II nie tylko głosił Prawdę, ale żył Prawdą. Był prawdziwą opoką, największym autorytetem moralnym swoich czasów, stojącym na straży zasad moralnych i prawd wiary, pobożnym, ale zarazem wrażliwym na problemy świata i ludzkie cierpienie, niezależnie od koloru skóry i wyznania.

Jan Paweł II o wychowaniu młodych powiedział: „Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu?”

            Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas niepodważalnym Autorytetem. Orędownik pokoju, doskonały pedagog i wychowawca – jednocześnie duszpasterz, który potrafił łączyć to, co duchowe z umiłowaniem prawdy i nauki. Cenny jest Jego wkład we współczesną historię Polski, która dokonywała się na oczach nauczycieli i rodziców naszych uczniów. Nie oceniał, ale bacznie przyglądał się wydarzeniom historycznym, podtrzymywał na duchu i jako przeciwnik przemocy odradzał rozwiązania siłowe. Był również wielkim i cenionym autorytetem w dziedzinie ekumenizmu i pojednania międzyludzkiego oraz międzyreligijnego. Przez ponad 26 lat trwania Jego pontyfikatu zapisał się w pamięci naszego pokolenia jako człowiek dialogu, wspaniały ojciec i wychowawca, patriota i wielki mąż stanu.

 

Pomimo zmieniających się epok, doskonale odnajdywał się we współczesności, mądrze odczytywał znaki czasów i był opatrznościowym prorokiem, który przemawiał do ludzi zawsze językiem zrozumiałym, konkretnym i pełnym miłości. W wielkim pokoju i afirmacji przyjął kolejne etapy swojego życia poprzez doświadczenie osobistej straty najbliższych, tragiczną wojnę, a zwłaszcza chorobę i cierpienie, dając przykład, jak znosić niedomagania i przeciwności losu w wielkiej godności.

Wielu ludzi fascynuje tajemnica kontaktu Jana Pawła II z młodzieżą. Potrafił on zgromadzić wokół siebie setki tysięcy młodych ludzi. Na początku pontyfikatu nie wierzono, że starszy człowiek będzie w stanie utrzymywać tak wspaniałe kontakty z młodymi, lecz oni przyjęli Go wyczuwając Jego miłość płynącą z wiary w nich.

Osobowość Jana Pawła II, jego bogata biografia, wartości i zasady moralne, którym był wierny stanowią doskonały fundament dla naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej. W liście do młodzieży (Watykan, 8 września 1997 r.) Papież mówił: „musicie zdać sobie sprawę z tego, co posiadacie — z waszych pięciu chlebów i dwóch ryb, to znaczy z zasobów entuzjazmu, odwagi i miłości, które Bóg złożył w waszych sercach i w waszych rękach niczym cenne talenty, abyście wykorzystali je dla innych”. Słowa te idealnie wpisują się w założenia działań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym a także w wizerunku absolwenta naszej placówki.

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

 

Za Samorząd Uczniowski             Za Radę Rodziców                   Za Radę Pedagogiczną

 

      Przewodnicząca                    Przewodnicząca                          Przewodnicząca

        Anna Mrzygłód                       Anna Jaworska                  Joanna Grębowska - Szpak

 

Aktuallizacja: 2014.06.14 - 20:41 / Autor: Webmaster
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka