Dzisiaj: Czwartek, 22 października 2020
 Czytających: 56

Indywidualizacja - sposób na sukces ucznia

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Projekt systemowy.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz wychowania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica. W okresie trzech semestrów szkolnych począwszy od 1 września 2011r. w naszej szkole zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, którzy wymagają indywidualnego podejścia. W projekcie zadbano o zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w określonych dziedzinach. W ramach projektu nasza szkoła zostanie wyposażona w rozmaite pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, drukarkę, przyrządy gimnastyczne i pomoce do pracy logopedycznej.

Wykaz zajęć:

1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca – p. Aurelia Taratuta
2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadząca – p. Violetta Gnysińska
3.Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy (logopedyczne) – prowadząca – p. Jolanta Janowiec
4.Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy – prowadząca – p. Daria Chomicka - Pawlus

Aktuallizacja: 2011.12.21 - 22:19 / Autor: Webmaster
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka